Friesland

Fryslân/Friesland
In opdracht van Wetterskip Fryslân is Heijmans maandag 25 april 2016 officieel gestart met de verbetering van de Waddenzeedijk. Het project werd 1 oktober 2016 afgerond. Over een traject van 13 kilometer kreeg de dijk een laag Elastocoast; innovatief en natuurvriendelijk materiaal dat de dijk ook de komende 50 jaar duurzaam beschermt tegen erosie en hoogwater. Voor het eerst in Nederland wordt dit materiaal op deze grote schaal toegepast voor een dijkverbetering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het werk was nodig omdat de dijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum niet meer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. De onderkant van de dijk kreeg aan de zeezijde een dikke laag Elastocoast: steen gemengd met twee componenten bindmiddel. Dit nieuwe materiaal is twee keer zo sterk als asfalt en remt door de open structuur de golven. Ook vormt het een goede ondergrond voor algen, wieren, schelpdieren en andere kleine organismen aan de waterkant van het Natura 2000‐gebied Waddenzee. Het is ter plaatse gemaakt in een speciaal ontwikkelde productie‐installatie en vervolgens aangebracht op de dijk. De totale projectkosten bedroegen 12 miljoen euro.

Bekijk de video
Meer informatie
 Of kijk hier: twitter @waddenzeedijk en Facebook/kijkopdewaddenzeedijk.

Dijkverbeteringen Fryslân
Naast de verbetering van de Waddenzeedijk Friese kust is Wetterskip Fryslân in 2015 gestart met de verbetering van de IJsselmeerdijk in Lemmer en de verbetering van de Waddenzeedijk op Ameland. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft het waterschap inmiddels negen projecten afgerond.
Meer informatie: Wetterskip Fryslân

Woudagemaal
Het Woudagemaal staat vanaf 1998 op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO. Het Woudagemaal is opgenomen op de Werelderfgoedlijst omdat het een belangrijke fase in de strijd tegen het water markeert. Daarnaast waren de afmeting (dit is het grootste ooit gebouwde stoomgemaal) en unieke toepassing van de stoomkracht door de Nederlandse waterstaatkundigen redenen om dit machtige monument op de lijst op te nemen.
Meer informatie

 

 

Dijken in Nederland