Zuid-Holland

Maasvlakte
De aanleg van Maasvlakte 2 is sinds 1 september 2008, na een zorgvuldige meerjarige voorbereiding, in volle gang. Maasvlakte 2 is de westwaardse uitbreiding van het Rotterdamse havengebied in zee. Een totale oppervlakte van 2.000 hectare ontstaat door zand op te spuiten voor de kust. Dat zand is grotendeels afkomstig van zandwingebieden in de Noordzee. Het overige zand komt vrij bij het doorsteken van de Yangtzehaven die Maasvlakte 2 straks via de bestaande Maasvlakte toegankelijk maakt. Ook komt er zand beschikbaar bij het uitdiepen van de nieuwe havenbekkens en bij andere projecten in het havengebied. Dat scheelt niet alleen geld, maar is ook beter voor het milieu.

De aanleg is voorspoedig verlopen. Nadat de contouren van Maasvlakte 2 zichtbaar werden is gestart met de voorbereidingen van de aanleg van de harde zeewering. Inmiddels worden ook de kademuren gebouwd en infrastructuur aangelegd. De aanleg van Maasvlakte 2 vindt gefaseerd plaats. De eerste fase richt zich op 2013. In dat jaar komen de eerste terreinen beschikbaar voor de eerste terminalexploitant.

Tussen 2013 en 2030
Na de eerste fase worden tot 2030 geleidelijk de volgende terreinen aangelegd. Het tempo waarmee dat gebeurt wordt in feite bepaald door de vraag naar nieuwe haventerreinen. Door de havenuitbreiding gefaseerd te realiseren wordt voorkomen dat terreinen braak komen te liggen doordat er nog geen klanten voor zijn. Voor alle terreinen die in de eerste fase worden aangelegd zijn klanten gecontracteerd. De uitgiftetrajecten waren afgerond nog voor de eerste werkzaamheden van start gingen.

Na een internationale aanbestedingsprocedure is in 2008 aannemersconsortium PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte) gecontracteerd voor de aanleg van de eerste fase. In PUMA werken baggeraars Boskalis en Van Oord samen. Zij hebben hun kennis en capaciteit gebundeld om gezamenlijk Nederland een stukje groter te laten groeien. Al met al gaat het in deze eerste fase om 700 hectare havengebied. Daarvan is 400 hectare uitgeefbaar terrein, de overige hectares zijn nodig voor de zeewering en infrastructuur. Na oplevering in 2013 is PUMA voor nog eens vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de zeewering. Ook dat is onderdeel van het contract.

De totale investering bedraagt € 2,9 miljard (prijspijl 2007). Voor dit bedrag legt het Havenbedrijf voor eigen kosten en risico de volgende onderdelen aan:

 • Een nieuw stuk land
 • Zeewering
 • Basisinfrastructuur, zoals kades, rails en wegen

Het contract voor de eerste fase tot 2013 bevat:

 • 7,5 km zachte zeewering van strand en duin. Benodigd zand:240 mln. kuub:
   > 200 mln. kuub uit zandwingebied Noordzee
  > 40 mln. kuub uit bestaand gebied (verdieping havenbekkens, doorsteek Yangtzehaven etc.)
 • 3,5 km harde zeewering van stenen en betonblokken:
  > 20.000 betonblokken van elk 43.000 kg
  > 7 miljoen ton breuksteen, waarvan 2 mln. ton uit de bestaande zeewering komt en 5 mln. ton uit steengroeven in Scandinavië en Noord-Europa
 • 3,5 km deep sea kade (20m diep)
  > 1,2 meter dik beton
  > Maximaal 40 meter onder de kade
 • 2 x 500 meter binnenvaartkade (11 tot 13m diep)
 • 13 km wegen (2×2 rijstroken, secundaire wegen)
 • 14 km spoorwegen (dubbel spoor)
 • 400 hectare uitgeefbaar terrein

 Meer informatie

Dijken in Nederland