West-Brabant

Dijkverbeteringen in West-Brabant
Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de dijken langs de Mark, Vliet, Dintel, Oude Maasje, Roode Vaart Noord, Capelsche Haven, de Donge en Amertak. Dit doen we om West-Brabant te beschermen tijdens momenten van hoog water.

Beschermt tegen water
De afgelopen jaren is er steeds meer gebouwd achter de dijken. Van woningen tot bedrijven. Mensen, dieren en economische waarden achter de dijk moeten worden beschermd tegen hoog water. Daar zorgen de dijken/keringen voor en daarom moeten deze voldoen aan normen.

Er zijn twee soorten dijken/keringen:
Primaire keringen
Een primaire kering is een dijk die het gebied beschermt tegen ‘buitenwater’ zoals de zee, meren en rivieren. Een voorbeeld hiervan is de rivier Amer. In de Waterwet staan normen, richtlijnen en regels over de hoogte, sterkte en bekleding van deze dijken. Enkele dijken in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Drimmelen voldoen hier niet aan. Daarom versterkt het waterschap 7520 meter dijk in deze gemeenten. De dijken vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierbij voeren waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om dijken weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen.

Regionale keringen
Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Door de toename van economische waarde achter de dijken worden ook de regionale keringen steeds belangrijker. De provincie Noord-Brabant heeft daarom een norm gesteld waaraan de regionale keringen in 2025 moeten voldoen. In 2013 zijn de regionale keringen getoetst. Hieruit blijkt dat ongeveer 65 kilometer dijk en ongeveer 80 sluizen, gemalen, duikers, in- en uitlaten in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta verbeterd moeten worden. Ook moeten de dijken langer water tegen kunnen houden als het Volkerak-Zoommeer als waterberging wordt ingezet.

Aanpak: samen werken aan onze dijken
De verbeteringen van de primaire en regionale keringen zijn een behoorlijke opgave die niet ongemerkt voorbij gaan. Het waterschap werkt hierbij nauw samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, (lokale) overheid, natuur- en andere belangenorganisaties. De dijken liggen vaak niet op grond van het waterschap zelf. Nauw overleg met de omgeving is ook daarom vanzelfsprekend. Het waterschap vraagt de omgeving om mee te denken over keuzes, bijvoorbeeld de verschillende oplossingen die er zijn om de dijken te versterken/verbeteren.

Resultaat
Door de dijken te verbeteren, voldoen deze straks weer aan de gestelde veiligheidsnormen. De dijken bieden dan weer jarenlange bescherming tegen hoog water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven.

Locatie en planning
De gemeenten waar het waterschap de komende jaren dijkversterkingsprojecten uitvoert zijn Steenbergen, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Breda, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout en Waalwijk. Wilt u weten wat we bij u in de buurt gaan doen? In het overzicht hieronder vindt u een globale planning. Klik op uw gemeente voor meer gedetailleerde informatie.

Dijken in Nederland