Noord-Holland

Noord-Holland ligt grotendeels onder de zeespiegel en is bovendien aan drie kanten omgeven door water. De bodem daalt, soms enkele centimeters per jaar. Daarnaast stijgt de zeespiegel. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft als belangrijke taak om het kwetsbare, dichtbevolkte Noord-Holland te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Dit doen zij door dijken, duinen, dammen en kades te onderhouden en te versterken als dat nodig is.

Hollands Noorderkwartier heeft 343 kilometer aan primaire waterkeringen. Dat zijn dijken en duinen langs de Noordzee, langs de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. In dit werkgebied ligt ook nog 1.500 kilometer aan regionale dijken.

Dijkversterkingen
Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoog water. Als er niets wordt gedaan, loopt Noord-Holland onder water. In het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in 2006 ruim 100 kilometer dijk en duin langs de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer en Markermeer afgekeurd. De dijken voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Ook verbetert men de komende jaren circa 260 kilometer boezemkades. Boezemkades beschermen de polders tegen het water in een boezemstelsel. Dit is een stelsel van kanalen en vaarten waarin overtollige neerslag door gemalen uit de laagste delen van het land wordt gepompt. Om Noord-Holland nu en in de toekomst blijvend te beschermen tegen het water is dijkversterking noodzakelijk.

Rondom de dijk leven en wonen mensen en dieren. Daar wordt rekening mee gehouden. Samen met partners en omwonenden zoekt men er naar veilige oplossingen, passend in de omgeving. De dijkversterking biedt ook kansen voor natuur en recreatie die het hoogheemraadschap benut. Zo ontstaat samen met de omgeving een veilige en mooie dijk.

De dijkversterkingen in Noord-Holland zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Projecten
Het hoogheemraadschap werkt aan de volgende dijkversterkingen:

Programma verbetering boezemkades
Het boezemwater in de vaarten, kanalen en meren wordt omsloten door regionale keringen: honderden kilometers dijken, dammen, kades, oeverwerken, gemalen en sluizen. Om het gebied bestand te laten blijven tegen bodemdaling en klimaatverandering, versterkt men de boezemkades.

Binnen het programma Verbetering Boezemkades lopen verschillende projecten. Via  Werk in de buurt kunnen bewoners de projecten per gemeente bekijken.

 

Dijken in Nederland