Algemeen

Dijken in Nederland

15 december 2016 – Meer geld voor dijken
De Algemene Rekenkamer vindt dat minister Schultz meer geld moet uittrekken voor het onderhoud en de renovatie van dammen, dijken, stuwen en stormvloedkeringen. Volgens de Rekenkamer is er de komende tijd 132 miljoen euro extra nodig. Een deel daarvan kan via bestaande potjes worden opgevangen, maar er blijft voor de periode tot en met 2020 een tekort over van 32 miljoen, zegt de Rekenkamer.

In een rapport over het zogenoemde hoofdwatersysteem staat dat Rijkswaterstaat niet weet of er genoeg geld is en dat ook de Tweede Kamer hier te weinig informatie over heeft. De Rekenkamer onderstreept dat de uitgaven de komende jaren hoger uitvallen vanwege prijsstijgingen, onderhoud aan extra infrastructuur en onvoorzien onderhoud aan de Oosterscheldekering.

Druk op aanbestedingen
Schultz zegt in een reactie dat ze genoeg budget beschikbaar heeft als zich ernstige risico’s voordoen. Verder heeft ze maatregelen genomen voor de periode tot 2030 en zijn ook in de begroting voor volgend jaar voorzieningen getroffen. Volgens de minister blijft er een tekort over van 18 miljoen euro, dat nu niet hoeft te worden gedekt. “Dat zou druk zetten op komende aanbestedingen.”

De Rekenkamer heeft zich al eerder kritisch uitgelaten over het budget voor het onderhoud van de vaarwegen.

Floodcontrol  IJdijk
Onderzoekers binnen het innovatieprogramma Flood Control 2015 hebben een testsysteem gebouwd om de sterkte van dijken en de kans op een overstroming continu te berekenen.
Meer informatie

Dijkbewaking
Al jarenlang inspecteeren de dijkbewakingsorganisatie van de waterschappen bij extreme weersomstandigheden stukken dijk. De inzet van deze honderden vrijwilligers zorgt ervoor dat ook in barre weersomstandigheden het land leefbaar is en blijft.

Door de verandering van het klimaat is het nodig om de kwaliteit van duinen en dijken goed in de gaten te houden. Voortdurend inspecteren de medewerkers van de waterschappen de waterkeringen en versterken deze als dat nodig is.

Bij storm, hoog water en hevige regenval zijn de waterschappers extra waakzaam. Als de waterstand te hoog dreigt te worden, krijgt het waterschap een hoogwatermelding van Rijkswaterstaat. Vanaf dat moment komt het waterschap in actie. Daarbij kan het waterschap uw hulp heel goed gebruiken!

Deelnemen aan de dijkbewaking?
Als dijkwacht bij de dijkbewakingsorganisatie bent u de oren en ogen van het waterschap. U geeft tijdens de patrouille over de dijk uw bevindingen door aan het waterschap. Aan de hand van uw informatie kan het waterschap de nodige actie ondernemen.

De deelnemers krijgen van het waterschap een cursus dijkbewaking voor de nodige basiskennis. Daarnaast zijn er diverse praktijktrainingen, zodat u tijdens hevige storm en extreem hoogwater ook goed kunt functioneren. Hiervoor ontvangt u een geringe onkostenvergoeding. Meld u daarom aan als vrijwilliger bij het waterschap in het gebied waar u woont!

Innoveren met water
Innoveren met Water is de website die de resultaten van het waterinnovatieprogramma  WINN van Rijkswaterstaat breed beschikbaar maakt.
Sinds 2002 inspireert WINN, pakt kansen op en experimenteert. Acht jaar innoveren in waterbeheer en gebiedsontwikkeling hebben veel ervaring en kennis opgeleverd. Waterbeheerders, aannemers, ingenieurs, onderzoekers en andere innovatoren kunnen op deze site in tal van documenten, foto’s en filmpjes inspiratie opdoen en oplossingen vinden voor hun opgave. Het is een zoeksite waarbij de zeven thema’s, Energie uit Water, Levende waterbouw, waterverdeling, innovatie en leren, gebiedsontwikkeling, waterveiligheid, duurzaam materiaalgebruik centraal staan.
Meer informatie


De Rijke Dijk

Nederland heeft vele honderden kilometers aan harde kustverdediging en havenwerken, zoals dijken, dammen, pieren, kades en steigers. Al deze structuren vormen een potentieel leefgebied voor mariene flora en fauna die afhankelijk zijn van harde substraten voor vestiging, schuilen en voedsel. Het Rijke Dijk project streeft naar verrijking van deze harde substraten door implementatie van verbeterde ontwerpen. Hierbij is het behoud, en zo mogelijk de verbetering, van de originele waterbouwkundige functie het uitgangspunt. Het resultaat is een grotere biomassa en diversiteit per oppervlakte substraat, een aantrekkelijker kustlandschap en een gunstige invloed op het aangrenzende watersysteem. Rijke Dijk is een samenwerking tussen Deltares en het Rijkswaterstaat WaterINNovatie (WINN) Programma. Inmiddels zijn ook diverse partners uit het bedrijfsleven aangesloten.

Naar aanleiding van de resultaten van de pilots worden de verschillende ontwerpen van Rijke Dijk continue verbeterd, en steeds vaker worden de mogelijkheden verkend van implementatie van de Rijke Dijk in grootschalige projecten. Verschillende Rijke Dijk projecten zullen de komende jaren in Nederland worden gestart, en ook buiten Nederland zijn de projecten voor een ecologisch rijke zeewering in opmars. De nieuwe Rijke Dijken zullen een aangename omgeving bieden voor een verscheidenheid aan soorten, waardoor de natuurlijke en recreatieve waarde van dijken enorm wordt uitgebreid.
Brochure

Natte kunstwerken
In Nederland staat de komende decennia de vervanging van ruim 200 natte kunstwerken op de agenda. Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen.

In Nederland zijn natte kunstwerken (zoals schutsluizen, stuwen en gemalen) gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. De verwachting bij de bouw was dat het betonnen of metalen chassis een eeuw later niet meer veilig zou zijn en geheel vervangen moest worden.

  • De missie is om te onderzoeken of de verwachte levensduur inderdaad klopt, of het kunstwerk inderdaad niet meer voldoet aan de eisen of dat de kunstwerken ook na 100 jaar nog steeds voldoen aan de actuele technische eisen.
  • Daarnaast verkent men de functionele mogelijkheden van natte kunstwerken: kunnen zij de actuele vraag nog aan?
  • Tenslotte bekijkt men de omgeving rondom de natte kunstwerken: kan de vervanging van een kunstwerk worden vermeden, door optimaal gebruik te maken van het systeem waar het deel van uitmaakt?

Natte Kunstwerken van de Toekomst is een samenwerking tussen Deltares, TNO en Marin. Meer informatie

 

 

Dijken in Nederland